SanMat Kunnossapito Oy

Blogi

Blogi käsittelee teknisellä puhdistuksella ennaltaehkäistävissä olevia vahinkoja, sekä antaa vinkkejä teknisen puhdistuksen alalta jokapäiväiseen toimintaan niin teollisuuteen kuin yksityisille henkilöille.

tilaa blogi

6 vinkkiä: varaudu lumimassojen sulamiseen

28.02.2017, US

Lumitöiden tekemisen ohella nyt on hyvä miettiä, että miten pihaa kannattaa hoitaa kun säät leutonevat ja lumimassat alkavat sulaa. Kiinteistön omistaja on hoitovelvollinen huolehtimaan kaduille valuvista vesistä ja liukkaudentorjunnasta. Vaaratilanteiden lisäksi seisova vesi voi aiheuttaa erililaisia korroosio- ja homevaurioita pitkään hoitamattomana.

Runsaan lumitilanteen vuoksi suosittelemme:

  1. tarkkailemaan katolta valuvia vesiä, sekä
  2. huolehtimaan hiekotuksesta, jotta ihmiset eivät liukastele
  3. tutkimaan, että vetävätkö rännit ja poistamaan ylimääräisen jään
  4. kun lumimassat alkavat kunnolla sulaa, tarkkaile veden pinnan nousua ojissa tukkojen varalta
  5. sulata rännit tarvittaessa ympäristöystävällisesti höyryllä ja kuumalla vedellä ilman kemikaaleja
  6. Mikäli tilanne äityy hankalaksi, tilaa ammattitaitoinen lumen ja jään höyrytys numerosta 042432001      Lisätietoja: http://www.sanmat.fi/höyrytys 

 

 

Lue lisää »

Miten ennaltaehkäistä kalliita öljysäiliövahinkoja?

05.07.2016, US

Öljysäiliön säännöllinen tarkastaminen kuuluu olennaisesti sen kunnossapitoon ja jos säiliö on vioittunut, suositellaan sen vaihtamista mieluummin kokonaan uuteen kun että alettaisiin pinnoittamaan vanhaa ja rikkonaista säiliötä. Pinnoittamisen jälkeen teräslevyn paksuutta on hankala todeta, käyttöikää saadaan lisää vain muutaman vuoden ja korjattu säiliö on alituinen riski vahingolle. Säiliön varusteiden eli täyttöputken, ylitäytönestimen ja suoja-altaan tulevat olla myös kunnossa, sekä siitä tulee löytyä tunnuskilpi josta voidaan todeta milloin säiliö on otettu käyttöön. Kaikista vuotovahingoista vastaa aina kiinteistön omistaja. Öljysäiliön tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, jossa todetaan säiliön kuntoluokitus, syöpymispaikat, syvyydet säiliön sisältä, ulkopuoliset vauriot ja tarkastuksen tehneen henkilön nimi. Kaikki säiliöt suositellaan tarkastettavan Tukesin hyväksymän liikkeen toimesta ja maanalaisissa säiliöissä Tukes-hyväksyntä on pakollinen.

Säiliöiden kuntoluokitukset jaotellaan asteikolla A - D, jossa periaate on että parhaassa A-luokassa metallisäiliön tarkastusväli on 5 vuotta ja muusta kestävämmästä materiaalista valmistetun säililön 10 vuotta I ja II-luokan pohjavesialueella. D-luokassa säiliö on otettava pois käytöstä välittömästi.  Pohjavesialueiden ulkopuolella olevien maanalaisten, sekä kaikkien maanpäällä/rakennuksessa/bunkkerissa sijaitsevien säiliöiden ympäristönsuojelumääräysten mukainen tarkastusvelvoite voi olla jopa 10 vuotta riippuen öljysäililön kuntoluokituksesta.

Mikäli säiliö on niin huonossa kunnossa että se kannattaa poistaa käytöstä, on kiinteistön omistajan ilmoitettava pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle käytöstä poistamisesta ja säiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava, sekä öljyjäte on vietävä asianmukaiseen käsittelyyn. Jos maanalaisen säiliön tiiveyttä on mahdotonta todeta, se täytyy myös tarkastaa. Säiliön täyttöputki on tulpattava ja estettävä sen käyttäminen jatkossa ja mikäli maan alla sijaitseva säiliö joudutaan purkamaan, on purkutöissä noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja tulityösäännöksiä. Kaikesta maaperässä tai rakenteissa havaitusta öljystä on ilmoitettava pelastuslaitokselle ja käytöstä poistettu puhdas säiliö toimitetaan metalliromun vastaanottopisteeseen. Mikäli käytöstä poistettu säiliö jätetään paikalleen, on sen oltava merkittynä rakennuspiirrustuksiin.

 

Miten toimin öljysäiliövahingon sattuessa?

Soita välittömästi 112 ja kerro millainen vuoto on kyseessä, vuotopaikka, öljyn laji ja määrä ja muut vuotopaikan erityispiirteet. Ennaltaehkäisy on paras tapa välttyä vahingoilta ja kiinnitä erityishuomiota mikäli:

  • Säiliö sijaitsee pohjavesialueella

  • Säiliö on vanha terässäiliö, joka on valmistettu ennen säiliöstandardien voimaantuloa ja sijoitettu suoraan maata vasten, jolloin säiliöstä puuttuu suoja-allas

  • Säiliötä ei ole tarkastettu ja huollettu kuntoluokituksen edellyttämässä aikataulussa

Vanhat metallisäiliöt syöpyvät iän myötä niin sisä-, kuin ulkopuoleltakin ja siksi muovisäiliö on turvallinen ratkaisu. Erilaisia täyttövahinkoja voi tapahtua jos ylitäytönestin on viallinen, täyttöletku irtoaa tankkauksen aikana, öljyä on tankattu käytöstä poistettuun täyttöputkeen tai sarjasäiliöiden pinnantasaus ei toimi oikein. Muovisäiliöissä voi tapahtua muodonmuutoksia ja aiheutua putkien irtoamista tai putkiliitosvaurioita, mikäli säiliötä täytetään ylipaineella. Muita vauroita voivat olla esim. raot ja halkeamat suoja-altaassa tai väärin tehdyt putkistojen, säiliöiden ja varusteiden asennus-, muutos- ja kunnostustyöt.

 

Esimerkkejä kustannuksista

Kellarissa sijainnut 47 vuotta vanha, teräksinen öljysäiliö oli ruostunut pohjasta puhki ja alkoi vuotaa. Öljyvuodosta aiheutui pilaantuneen maaperän puhdistuskuluja ja korjauskuluja yhteensä 50 300 euroa. Omistaja ei ollut tietoinen öljysäiliön kunnosta vuotohetkellä. Talokauppa oli tehty kuusi vuotta aiemmin. Ennen öljysäiliöitä koskevien SFS-standardien voimaantuloa (v. 1974) käyttöönotettu öljysäiliö on suojeluohjeiden mukaan poistettava käytöstä, jos säiliötarkastuksella tai muuten luotettavasti ei ole osoitettu, että säiliö ja sen varusteet ovat toimintakuntoisia. Myös säiliön ulkopuolinen kunto on pystyttävä osoittamaan. Omistaja oli laiminlyönyt öljysuojeluohjeiden noudattamisen eli säiliön poistamisen käytöstä tai sen toimintakuntoisuuden luotettavan osoittamisen. Tästä syystä vakuutusyhtiö vähensi korvauksesta 20 %, jolloin korvausta maksettiin 40 000 euroa. Vakuutuksen omavastuu oli 300 euroa. Öljysäiliön uusimiskustannuksia ei korvattu, koska säiliön tekninen käyttöikä oli ylittynyt. (Fennia 2014, 9.)

Farmarisäiliön vesitysventtiilin kautta valui noin 1 000 litraa dieseliä betoniseen valuma-altaa- seen ja siitä edelleen vesitysreiän kautta maahan ja säiliön perustusten alapuoliseen maaperään. Valuma-altaan vesitysreikä oli jäänyt tukkimatta. Öljyistä maata kaivettiin yhteensä 200 tonnia ja se vietiin käsiteltäväksi maksulliseen vastaanottopaikkaan. Ympäristökonsultti oli ohjaamassa öljyisen maan kaivua. (Malin 2014.) Vuotovahingon korjaamisesta aiheutui kustannuksia 11 000 euroa. Ympäristöviranomaisen tarkastuksen jälkeen kaivualue täytettiin puhtaalla maalla, josta aiheutui lisäkustannuksia. (Takala 2014.)

Maata vasten asennettu noin 50 vuotta vanha terässäiliö oli syöpynyt puhki, minkä seurauksena aiheutui öljyvahinko. Säiliötä ei oltu tarkastettu koko sen käyttöaikana. Vuoto arvioitiin vähäiseksi ja öljyistä maata poistettiin 4-5 kuutiometriä. Säiliö kaivettiin maasta ja toimitettiin metallinkeräykseen sekä piha tasoitettiin. Öljyinen maa vietiin käsiteltäväksi maksulliseen vastaanottopaikkaan. (Lehtovirta 2014.) Vuotovahingon korjaamisesta aiheutui välittömiä kustannuksia noin 1 500 euroa (Takala 2014). Tämän lisäksi kustannuksia aiheutui kaivannon täyttämisestä puhtaalla maalla (Lehtovirta 2014).

Kuopion alueen pohjavesialueet ovat nähtävissä kehittämissuunnitelmassa

Lähteet:

Asikainen & Kärnä. 2012-2014 TANKKI-hanke. Lahden Ammattikorkeakoulu.

www.kuopio.fi

Lue lisää »